Resultaten 11 - 18 van 18

Gepubliceerd op: maandag 24 april 2017

Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

algemene bevindingen voor het cluster Twente zijn:

 • er is vaak contact met medewerkers, leden zijn soms positief verrast door de medewerkers;
 • er is hoge tevredenheid over medewerkers;
 • de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker wordt getypeerd als (3 belangrijkste kernwoorden):  vriendelijk, deskundig en behulpzaam;
 • leden hechten veel belang aan aanwezigheid medewerkers;
 • leden redelijk positief over onbemande uren


Op al deze onderdelen zijn de resultaten voor - de medewerkers van - de Bibliotheek Twenterand (boven)gemiddeld positief.  

Hartelijk dank voor uw reacties!  

contact met medewerkers

Bijna alle leden van Cluster Twente hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bezoek aan de Bibliotheek. Dit contact gaat dan vooral over de vindbaarheid van materialen, n.l  60% van de vragen betreft ‘vindbaarheid’ In de Bibliotheek Twenterand hebben leden vaker contact met medewerkers, n.l 25% t.o.v. 15% Twente.

reactie
In een eerder BiebPanelonderzoek uit 2016 naar de ‘algemene tevredenheid’ kwam ook naar voren dat leden gematigd positief zijn over de vindbaarheid van materialen.
Twenterand: de nieuwe catalogusmodule biedt een betere, visuele, weergave van de materiaalsoort en de plaatsing.  

In Cluster Twente maken leden iets meer dan gemiddeld in het Panel contact met medewerkers voor een gezellig praatje, vooral in Twenterand, Oldenzaal en Hof van Twente.
Landelijk Panel, respectievelijk cluster Twente: De resultaten 25% resp. 29%
Twenterand: 53%    

oordeel bibliotheekmedewerker
 
medewerkersv4
             


De algemene tevredenheid is d.m.v. een speciale analyse onderzocht. Daaruit blijkt dat 3 eigenschappen het meest van invloed zijn v.w.b. de algemene tevredenheid van de bibliotheekklant: ‘vriendelijk’, ‘deskundig’ en ‘meedenken met de klant’.
Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Leden van Cluster Twente zijn vooral zeer positief over de vriendelijkheid, de communicatieve vaardigheden en de deskundigheid van de medewerkers.

In Twenterand bedragen deze percentages:
vriendelijkheid:  97% t.o.v. 95% in Twente;
communicatieve vaardigheden: 100% (als enige binnen Twente!) t.o.v. 90% in Twente;
deskundigheid: 97% t.o.v. 89% in Twente.
Op het onderdeel ‘meedenken met u als klant’ scoort Twenterand eveneens als enige 100%!

Leden zijn het minst tevreden over de medewerkers wanneer het gaat om zelf het initiatief nemen om bezoekers te helpen. Dit aspect heeft een, weliswaar kleine, invloed op de algemene tevredenheid maar is zeker van belang bij de transitie van klassieke naar maatschappelijke Bibliotheek.

reactie

Het is goed hier aandacht aan te besteden in het HRM-proces.

onbemanden uren – (meer) openingsuren

Opvallende score geeft de vraag “in hoeverre vindt u het belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is om te helpen?”
In Twenterand geeft 63% aan dit (heel erg) belangrijk te vinden, t.o.v. 84% in Twente. Deze score staat duidelijk in relatie tot de reactie op de vraag “Wat vindt u van het idee dat er niet altijd een medewerker in de Bibliotheek aanwezig is, maar dat de Bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden heeft?”
In Twenterand vindt 59% dat (zeer) goed t.o.v. 42% in Twente.

reactie
Bij een eventuele afweging sec, d.w.z. (meer) bemande uren of meer openingsuren, lijkt bij het Panel de voorkeur te bestaan voor de tweede optie. aandachtspunt
aangezien het overgrote deel van de Panelleden aangeeft vaak contact te hebben met medewerkers en “veel belang hechten aan aanwezigheid medewerkers” in combinatie met het feit dat 60% van de vragen de vindbaarheid van materialen betreft, is het echter ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uitbreiden van onbemande uren.
Mogelijk kan in de toekomst de rol van een vrijwillige gastvrouw/-heer hierin deels voorzien.  

ook meedoen aan het BiebPanel?

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal; twee keer in de vorm van twee beknopte peilingen, zgn. ‘flitspeilingen’ en twee keer een regulier onderzoek.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

medewerkersv3

Gepubliceerd op: vrijdag 03 februari 2017

Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?
Door in de vragenlijst zowel open vragen op te nemen als concrete ideeën en concepten, is geprobeerd zoveel mogelijk input van de panelleden naar voren te halen.
Het is een abstracter onderwerp en biedt daarmee wat minder concrete aanbevelingen en handvatten voor acties op korte termijn. Het geeft wél inzicht in de verwachtingen en
ideeën van leden over de Bibliotheek van de toekomst. En in hoeverre deze aansluiten bij de transitie naar een educatieve en maatschappelijke Bibliotheek.
Door de Bibliotheek Twenterand wordt geprobeerd aangedragen verbeterpunten, binnen de beperkte middelen en mogelijkheden, mee te nemen.

Hartelijk dank voor uw reacties!

wat moet de Bibliotheek bieden over 10 jaar?
Aan BiebPanel-leden is de open vraag gesteld: “Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?”.
De huidige leden in het totale BiebPanel én in Cluster Twente willen over 10 jaar nog steeds een Bibliotheek waarin boeken centraal staan. Veel leden zeggen specifiek dat ze hechten aan (een breed en actueel aanbod van) papieren boeken. Maar ook een ruimer en
actueler aanbod van e-books is voor veel leden een voorwaarde om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek.
toekomst v1

leden van Cluster Twente

 • als het gaat om boeken zeggen leden dat de Bibliotheek gewone, papieren, boeken moet blijven aanbieden;
 • vele leden noemen een groot aanbod e-books als wens voor de toekomst;
 • leden geven verschillende zaken aan met betrekking tot de ruimte: een gezellige, café-achtige ruimte waar veel informatie beschikbaar is; horecafaciliteiten; leeszaal met comfortabele stoelen en goede verlich- ting; rustige ruimte met zitmogelijkheid; open; licht; sfeervol; multifunctioneel; stil; ruimtelijke inrichting; stilte- en  studieplekken en flexibele werkplek -ken voor zzp’ers, etc.;
 • ook noemt men regelmatig dat de Bibliotheek  een ontmoetingsplek moet zijn: een open, gezellige plek, meer ruimte voor ontmoeting en gesprekken, ruimte met mogelijkheid voor digitaal werken, tijdschriften en mogelijkheid om wat te drinken, etc.;

 

 

 

 

 

leden noemen ook allerlei zaken m.b.t. digitalisering, zoals meer digitale apparaten, digitale interactieve informatie op allerlei gebieden, digitale leeromgeving, alles digitaal en online te downloaden, meer tablets, en dergelijke.

In Twenterand springen er geen specifieke, opmerkerlijke, zaken uit: aanbod van boeken en ruimer aanbod van e-books. Een paar keer wordt het gemak van het (kunnen) vinden van boeken/titels benoemd; daarmee ook de technologie om dit te vergemakkelijken (RFID)

relevantie van de Bibliotheek over 10 jaar
Aan de Paneleden is een twintigtal opties voorgelegd.
Leden in Twente hebben meer interesse voor sociale contacten/mensen ontmoeten dan gemiddeld in het Panel: 74% in cluster Twente t.o.v. 68% in gehele Panel. Vrouwen hebben voor allerlei zaken meer belangstelling dan mannen, zoals cursussen op het gebied van hobby (75% t.o.v. 72%), activiteiten voor kinderen en ook voor vluchtelingen helpen. 

Het hoogste scoren:
Twenterand:
1. het ‘boeken lenen’: 97% (is idem in Twente);
2. ‘leestips en inspiratie’: 87% (idem, in Twente);
3. ‘kranten of tijdschriften lezen’: 82% (idem, 82% - Twente);
4. ‘digitale informatiebronnen raadplegen’: 75% (t.o.v 72% in Twente)

reactie:
- onderdeel ‘kranten of tijdschriften lezen’ en ‘digitale informatiebronnen raadplegen’.
Er wordt momenteel provinciaal onderhandeld of het pakket van landelijk afgenomen databanken, kan worden uitgebreid met kranten en tijdschriften; 
- er wordt extra publiciteit en aandacht gegeven aan de beschikbaarheid van het ruime digitale aanbod; dit in vorm van persberichten, item in Nieuwsbrief of bij een informatiebijenkomst voor leden;

Ook hebben relatief veel leden, bijna tweederde, belangstelling voor hulp bij het invullen van formulieren (gemeente, belasting e.d.); in Twenterand 72% t.o.v. 63% Twente.
reactie:
De Bibliotheek Twenterand: een eerste aanvraag van de Bibliotheek voor subsidie om de cursus Digisterker; leer omgaan met digitale loketten van de overheid aan te bieden, is afgewezen. Het verzoek is opnieuw ambtelijk voorgelegd.
Aangezien er in de gemeente al welzijnsinstanties als ZorgSaam zijn, die deze dienstverlening (aan)bieden, heeft de Bibliotheek met name een verwijsfunctie.

In Twenterand wordt bovengemiddeld relevantie gegeven aan:
- oefenruimtes: 49% t.o.v. 45% - Twente;
- gaming: 18% t.o.v. 13% - Twente.

bibliotheekconcepten van de toekomst
Meest aansprekende toekomstconcepten zijn een Bibliotheek die zich richt op lezen en informatie (95%), en op persoonlijke ontwikkeling (83%).
Voor driekwart (76%) leden in cluster Twente is een Bibliotheek aantrekkelijk, die zich vooral richt op ‘ontmoetingen verblijf’.
Twenterand scoort op persoonlijke ontwikkeling hoger, nl. 87%. Op onderdeel ‘ontmoeting en verblijf’ is dit significant hoger: nl 87%

reactie:
De Bibliotheek heeft met nieuwe bezuinigingen te maken, waardoor de keuzemogelijkheid om dit soort dienstverlening te verbeteren, onmogelijk is.

participatie van de leden
Tweederdevan de leden ziet (misschien) een bepaalde actieve rol voor zichzelf in de Bibliotheek van de toekomst. Dat is net wat meer dan in het totale Panel.

Antwoorden op de vraag “Op welke manier zou u dan (misschien) actief kunnen of willen zijn in de Bibliotheek?” leveren in Twenterand een tweetal reacties op die vaker gegeven worden. Het betreft:
- ruimte gebruiken voor maken muziek, andere hobby’s of sollicitatieclub;
- deelname aan leesclubs, workshops en lezingen.

Ook meedoen aan het BiebPanel? 
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. 
Twee keer met een regulier onderzoek en twee zogenaamde ‘flitspeilingen‘. Deze zijn kort en actueel van karakter.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt! 

toekomst v4toekomst v3

Gepubliceerd op: dinsdag 25 oktober 2016

Ín de samenvatting van dit onderzoek wordt een actuele weergave gedaan van de gewenste omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de Bibliotheek.
Algemene reactie
In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van dit onderzoek bij de Bibliotheek Twenterand, geen opzienbarende afwijkingen – in positieve dan wel negatieve zin – laten zien.
We doen in deze samenvatting dan ook voornamelijk verslag van de constateringen, waarbij speciale aandacht uitgaat uit naar de items waar de wensen van het panel (sterk) afwijken van de actuele praktijk.
Deze samenvatting wordt ook verstrekt aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de lokale profielen, Hartelijk dank voor uw reacties!

Hartelijk dank voor uw reacties!collectie
CCT en lokale beleid
Twenterand maakt gebruik van de diensten van het CCT, Centraal Collectionerings Team; dit team draagt zorg voor het uitvoeren van de collectievorming voor een (groot) aantal bibliotheken in Overijssel en Gelderland, aan de hand van collectieprofielen die door die bibliotheken – individueel - zijn opgesteld. De voortgang wordt gemonitord aan de hand van maandelijkse voortgangsrapportages die cijfermatig inzicht geven in ontwikkelingen m.b.t. omvang van de collectie en budgetbewaking. Kern van het Collectieplan Twenterand is dat weinig gevraagde materialen ook minder direct ter beschikking van de klanten hoeven te staan en dus door bibliotheken gezamenlijk - in de vorm van de provinciale samenwerkinscollectie - kunnen worden aangeboden. 
Verder moet de collectie voldoen aan het uitgangspunt van een zo volledig mogelijke collectie, die voldoet aan de kwalitatieve eis van pluriformiteit. Panelleden van Cluster Twente hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Overall zijn leden tevreden over de omvang van het aanbod; wel vindt een kwart het aanbod informatieve boeken te beperkt. Men is redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie.

omvang
Wat betreft de omvang van de collectieonderdelen, zijn er opmerkelijke afwijkingen – zowel negatief als positief – te constateren bij:

 • spannende boeken:  Twenterand: 81% ‘goed’ t.o.v. 86% cluster Twente;
 • tijdschriften:           Twenterand: 96% goed’ t.o.v. 84 % cluster Twente.

actualiteit
Wat betreft de aanwezigheid van actuele boeken, als totale collectie:
Twenterand:  54% ‘(zeer) tevreden’ t.o.v. 65% cluster Twente;
                   31% ‘tevreden noch ontevreden t.o.v. 22% Twente;
                   11% ‘ontevreden’ t.o.v. 9% Twente.

Wat betreft de actualiteit van de collectieonderdelen, zijn de opmerkelijke afwijkingen:

 • engelstalige romans: Twenterand: 13% ‘redelijk-zeer actueel‘ t.o.v. 34% Twente;
 • informatieve boeken: Twenterand: 46% ‘redelijk-zeer actueel‘ t.o.v. 57% Twente.

smal of breed aanbod
Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?
1. een klein, smal, aanbod, veel actuele titels; : Twenterand 34% t.o.v. 49% Twente of
2. groot, breed, aanbod, weinig actuele titels; Twenterand 38% t.o.v. 36 % Twente.

voorkeur
Op de vraag “als ik verantwoordelijk zou zijn voor de collectie, dan zou ik me richten op…”
zijn er in Twenterand 2 uitschieters: het panel heeft beduidend minder voorkeur voor ‘literaire romans’ 26% t.o.v. 42% in cluster Twente en juist meer voor ‘romantische boeken’: 63% t.o.v. 23% in Twente.

Als het gaat om informatie(ve boeken) gaat de interesse vooral uit naar:
Twenterand: 1. vakantie en reizen (46%)
                 2. gezondheid (44%)
reactie:
deze percentages worden onder de aandacht gebracht van de lokale medewerkers die de individuele collectieprofielen ‘beheren’. 
Deze kunnen naast actuele collectie-omvang, de aanschaf- en uitleencijfers

uitleentermijn
Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan - Korte versus normale uitleentermijn
1. korte uitleentermijn, actuele titels vaker beschikbaar; Twenterand: 29% t.o.v. 39 % Twente;
2. normale uitleentermijn, actuele titels minder beschikbaar: Twenterand 63% t.o.v. 50 % Twente

aandachtspunt
Momenteel kent Twenterand een afwijkende termijn voor Toptitels, plus een tarief van
€ 2,00 binnen het standaardabonnement. Dit terwijl de meerderheid van Panel (63%) bij de vraag “Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende alternatieven met betrekking tot het aanbod aan actuele titels bij de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?”, de voorkeur heeft voor “Normale uitleentermijn, actuele titels minder beschikbaar”.

Bovendien geeft slechts 6% (vs 21% van hele Panel) aan het “helemaal eens” te zijn met de uitspraak “ik ben bereid te betalen voor lenen actuele titels”.
overweging: mogelijk is deze respons een overweging waard om voor één – hoger - abonnementstarief te kiezen, met ruimere termijnen en geen apart te betalen tarieven.

reserveren
Leden van het Cluster Twente reserveren vaker dan het landelijke Panel; veelal gebeurt dit van huis uit. 
Een behoorlijke groep, namelijk een derde, geeft aan dat ze een indicatie zouden willen hebben van de wachttijd voor een bepaalde reservering. 

reactie vanuit CCT: “klanten kunnen inderdaad zelf niet zien hoelang men moet wachten. Dit heeft met name te maken met het feit dat gereserveerde titels uit alle collecties in de provincie worden betrokken, waarbij bibliotheken verschillende uitleentermijnen hanteren”.
Technisch is dit dus onmogelijk, er kan – per bibliotheek – hooguit een streeftermijn, als maximale wachttijd bepaald worden.
n.b. gemiddeld genomen wordt er per 3 à 5 reserveringen - afhankelijk van de – te verwachten populariteit van de betreffende titel – een extra exemplaar aangeschaft.

informatiefunctie(zie ook ‘collectie’ – ‘voorkeur’)
Op de vraag “Als u voor informatie naar de bibliotheek gaat, wat zijn dan de voordelen om voor deze informatie naar de bibliotheek te gaan?” scoort:
1. “de laagdrempeligheid van de bibliotheek” en
2. “het is prettig om informatie in de vorm van een boek te kunnen (na)lezen” 
het beste.
Bij: “Als u in de Bibliotheek informatie zou zoeken, hoe zou u dat dan het liefste doen?”, scoren het hoogste:
1. “zelf zoeken in informatieve boeken en tijdschriften” en
2. “vragen stellen aan een medewerker”

Bij de digitale informatiebronnen gaat de grootste belangstelling uit naar de Consumentengids online en de Krantenbank. 

reactie:aangezien de landelijke krantenbank - vanwege hoge kosten - niet meer ingekocht wordt, wordt er provinciaal onderzoek gedaan naar een alternatief voor de krantenbank, b.v in de vorm van Pressreader.Collectie informatiefunctie f2Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel? 
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

Gepubliceerd op: woensdag 20 juli 2016

Het eerste BiebPanel-onderzoek van 2016 gaf een overall inzicht in de waardering van de diensten van de Bibliotheek.
Hartelijk dank voor uw reacties!

Klanttevredenheid over de diensten van de Bibliotheek
De algehele tevredenheid over de bibliotheken van het Cluster Twente is groot; de zgn. ‘Net Promotie Score’(NPS*) bedraagt 40 t.o.v. 28 (=totale landelijke Panel).

Ook over de afzonderlijke onderdelen van de dienstverlening zijn de panelleden veelal positief; het meest tevreden zijn ze over:
• de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers;
• de uitstraling van het gebouw (vooral de Bibliotheek Hengelo);
• de openingstijden;
• de inrichting van en de sfeer in de Bibliotheek;
• de prijs-kwaliteitverhouding van de abonnementen;
• de collectie romans en leesboeken.

De aandachtspunten worden hieronder,  per categorie, beschreven:
gebouw: pc’s, mogelijkheid om te kunnen studeren/werken, wifi en horeca is soms voor verbetering vatbaar
Twenterand:
-      de beschikbaarheid van pc’s: 69% tevreden t.o.v. 76% Cluster Twente
-      de mogelijkheid om te kunnen studeren/werken : 54% tevreden t.o.v. 70% cluster Twente;
-      de werking van de wifi : 59% tevreden t.o.v. 77% cluster Twente
-      de voorzieningen in de bibliotheek om te eten en/of te drinken: 29% tevreden t.o.v. 71% cluster Twente

reactie: de voorziening om te eten/drinken is weliswaar niet in de Bibliotheek maar in 2 van de 4 situaties wel in het (multifunctionele) gebouw aanwezig.
Er zijn geen plannen en mogelijkheden om hier, op korte termijn verandering in aan te brengen.

collectie
De collectie krijgt een goede beoordeling in Twente. Over de collectie romans, de collectie tijdschriften en kranten, de actualiteit van de collecties in het algemeen en de beschikbaar- heid van de materialen zijn Twentse panelleden iets positiever dan het totale Panel.
In Twenterand is men iets negatiever over de tijdige  beschikbaarheid van nieuwe titels. Dit komt met name in de ‘open antwoorden’ tot uitdrukking.

reactie: er wordt - binnen de mogelijkheden – ook op provinciaal en landelijk niveau hard aan gewerkt om tijdige beschikbaarheid te realiseren.

communicatie
De verschillende aspecten van de communicatie worden goed beoordeeld. De klantvrien- delijkheid en de deskundigheid van de medewerkers scoort in Twente zelfs nog beter dan het totale Panel. 
Opvallend is de onbekendheid van de Bibliotheek app; in Twenterand is deze bij 65% van de respondenten onbekend.
reactie: het is een aandachtspunt om hierover meer en beter te communiceren, b.v. op de website, nieuwsbrief en/of uitleenbonnen, etc.

service
De verschillende service aspecten worden door de panelleden uit Twente goed beoordeeld. De georganiseerde activiteiten worden hier beter dan in het totale Panel gewaardeerd.
Twenterand vormt hier op een uitzondering. Zowel de ‘ontspannende’ als de ‘leerzame’ activiteiten scoren hier lager; op beide onderdelen 33% tegen 46, respectievelijk 42% in Twente.

reactie: in het kader van bezuinigingen, heeft de Bibliotheek Twenterand de opdracht gekregen geen andere activiteiten te organiseren dan op het terrein van ‘lezen en leren’.

digitaal lezen
Driekwart van de panelleden is bekend met het feit dat de bibliotheek e-books aanbiedt en beschikt over een ‘device’ om boeken op te kunnen lezen. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde bekendheid in het Panel.
Twenterand: 67% (t.o. 75% Twente) is bekend met het feit dat de Bibliotheek e-books aanbiedt. Tegelijkertijd is het percentage panelleden dat aangeeft het belangrijk te vinden dat de Bibliotheek e-books aanbiedt ook lager: 47% (t.o. 51%) en 20% vindt het zelfs ‘onbelangrijk’(t.o. 12% Twente).

Toch geeft ruim een derde van de potentiële gebruikers, wel aan e-books via de Bibliotheek te willen lenen, al blijven veel mensen een sterke voorkeur houden voor papieren boeken. 
In de open vraag geven veel panelleden aan dat ze wel zouden overwegen het portal te gebruiken, als het aanbod actueler en groter zou zijn, de manier om e-books te downloaden duidelijker zou zijn en als het aanmaken van een account makkelijker zou zijn. 

reactie: deze uitkomsten en aandachtspunten worden met de KB, de aanbieder van het e-book platform, gedeeld.
samenvatting klanttevredenheidNogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel? 
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!


*NPS = NPS is een instrument dat met één cijfer laat zien hoe goed een organisatie presteert en hoe hoog de klantloyaliteit is.

Gepubliceerd op: donderdag 12 mei 2016

Het vierde BiebPanel-onderzoek van 2015 ging over activiteiten en samenwerkingspartners van de Bibliotheek en de beoordeling daarvan door het Panel.
Hartelijk dank voor de antwoorden!

Activiteiten BibliotheekenTwente
De activiteiten die de bibliotheken in het cluster Twente organiseren, worden door bezoekers goed beoordeeld. Men gaat vooral om informatie te krijgen en voor de persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerking Bibliotheek en partners
Leden van de bibliotheken in Twente zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf.
Deze quote van een panellid over de toegevoegde waar-
de van de Bibliotheek, geeft dat treffend weer:
Dit geldt zeker voor de Bibliotheek anno 2016, die volop in
beweging is, in de eveneens veranderende maatschappij.
Door de teruglopende uitleenfunctie (mensen lezen minder boeken en
zoeken hun informatie op internet) en – daarmee – minder leden, verandert de rol van ‘minder collectie, naar meer connectie’.
Het ‘rapport Cohen’ Bibliotheek van de Toekomst zegt daarover: “In een moderne netwerk- samenleving worden lezen en leren steeds meer beïnvloed door, of zelfs onderdeel van, sociale processen”.
De Bibliotheken in Overijssel hebben zich tot opdracht gesteld om “het maatschappelijk hart van de samenleving te zijn”. De rol van de Bibliotheek bij het ontwikkelen van basisvaardig- heden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) voor elke burger, is reeds volop in gang. Intussen zal de dienstverlening zich steeds meer ook op de terreinen ‘werk, geld en gezond- heid’ richten. Dit in het kader van de  ‘participatiesamenleving’ waarbij de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

Hoe deze verschuivingen zich verhouden tot het beeld en de ervaringen van panelleden

activiteiten
Bijna 30% van de BiebPanelleden in Twente heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de Bibliotheek bezocht; dat is wat meer dan in het totale Panel.

Twenterand kent in verhouding een laag activiteitenbezoek, n.l. 8%
De leden die activiteiten hebben bezocht, zijn hier positief over.
De Top 3 van bezochte activiteiten zijn:
Twenterand:

 1. presentatie schrijver/literaire avond (50%)
 2. leeskring (50%)
 3. workshop (50%)

In welke activiteiten is het Panellid het meest geïnteresseerd?
Twenterand:

 1. workshop (56%)
 2. informatieve lezing (bijeenkomst) over specifiek thema (44%)
 3. cursus,  muziekoptreden /concert (beide 38%)

Eén derde van het panel heeft geen voorkeur voor een dagdeel. Bepaalde dagdelen die het meest de voorkeur hebben:
Twenterand: woensdagavond (31%), maandagavond (23%),

aandachtspunten
In het licht van ‘de nieuwe rollen’ van de Bibliotheek (zie bovenbeschreven), is het goed te kijken naar de overeenkomsten tussen de uitkomsten van dit Panel en het actuele beleid.
Interessant is het dan te kijken welke –specifieke thema’s voor – cursussen, workshops of lezingen worden genoemd.

Twenterand:
‘Gezondheid’ (46%); ‘koken, ‘eten&drinken’ (38%), ‘Geschiedenis’ en ‘Literatuur’ (beide 36%).
Bij specifiek de cursussen is er behoefte aan:
‘cursus schilderen, muziek, andere creatieve vakken’(53%), Taalcursus (40%), ‘Social media’ en ‘schrijfcursus’ (beide 33%).

Ook de onderwerpen die genoemd worden als het de behoefte aan spreekuur of loket betreft, verdienen aandacht:
‘wijs met media’ (100%); ‘gemeente’/’overheidszaken’ (50%); rest 0%

 • samenwerkingspartners

“Samenwerking tussen de Bibliotheek en andere organisaties heeft toegevoegde waarde, nog meer voor de samenleving dan voor de leden zelf” zegt 69% van het Twentse Panel.

aandachtspunt
In Twenterand vindt ‘slechts’ 39% dat en 46% zegt dat “niet te weten” (t.o. 29%-Twente).
Dit verdient –dus – letterlijk en figuurlijk aandacht, intern én extern.
n.b. een uitzondering in gunstige zin, is het percentage mensen diathet ‘onderwijs’ noemt als ‘bekende’ partner: 69% tegenover 48% in Twente.

De te organiseren activiteiten bepalen voor een groot deel ook met welke partners er wordt samengewerkt. 
De panelleden noemen ‘scholen’ (69%), ‘andere bibliotheken’ (64%) en ‘gemeente’ (44%) als de 3 waar het meeste mee wordt samengewerkt.
Minder ‘in beeld’ zijn de partners en stakeholders waarbij de Bibliotheek steeds meer samenwerkt als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en als (mede)ondersteuner van het gemeentelijk beleid. 
In Twenterand betreft dat onder andere:
Zorgsaam Twenterand, Seniorweb, Rabobank, CCK2, SOWECO, Stichting Levend Vroomshoop, Halt, verschillende zorgcentra: (De Vriezenhof te Vriezenveen, Het Haarhuus te Westerhaar, Het Liefferdinck te Den Ham), Vrouwen van Nu te Vriezenveen, Kulturhus de Klaampe Westerhaar, Activiteitencentrum Het Punt Vroomshoop, InnerWheel Vriezenveen, Lionsclub Vriezenveen/Den Ham, Rotary Twenterand, Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand, Amnesty International, Cultuurplatform Twenterand
Dirry: Peuterspeelzalen, Kinderopvang, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs,  Centrum Jeugd en Gezin, Loes, GGD, Taalpunt, Museum (dialectproject)

aandachtspunt
Voor een deel geven panelleden een goed beeld terug v.w.b. samenwerkingspartners. Tegelijkertijd is dat beeld onvolledig als het gaat om partners in het verlengde van het ‘sociaal domein’. Dit vraagt om aandacht in de beeldvorming door, én letterlijk te laten zien wat we doen, én het voortdurend bewust zijn van het actief communicatief uitdragen van deze nieuwe rollen.

samenvatting onderzoek activiteiten artikel

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel? 
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

Gepubliceerd op: maandag 01 februari 2016

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van het Cluster Twente de informatie- voorziening van de Bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.
De communicatie van de bibliotheken van het Cluster Twente wordt over het geheel
genomen positief beoordeeld, zelfs nog wat positiever dan in het totale BiebPanel.

Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie nog het liefst via de website, en persoonlijk relevante informatie via de medewerkers, e-mail en/of website. Men wil van de Bibliotheek bij voorkeur informatie ontvangen via e-mail en algemene informatie ook via de digitale nieuwsbrief en website.
De website, e-mail en de nieuwsbrief blijven dus de belangrijkste communicatiemiddelen. De verschillende leeftijdsgroepen hebben daarnaast verschillende behoeften met betrekking tot communicatiemiddelen. Daarbij valt vooral op dat 65-plussers meer dan jongeren
hechten aan de bibliotheekmedewerkers.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

welke kanalen worden het meest gebruikt?

De Top-4 van meest gebruikte vormen voor het krijgen van informatie zijn:
communicatie4

website

De leden gebruiken vooral de website vaak om informatie te krijgen over de Bibliotheek.
Naar aanleiding van opmerkingen die panelleden in Cluster Twente maakte, zal aan deze verbeterpunten aandacht worden besteed:
- een selectie van nieuw aangeschafte materialen komt prominenter in beeld;
- de term ‘aanwinsten’ wordt aangepast: ‘nieuw in de collectie’;
- een deel van de gebruikers vindt de site te vol en (daardoor) te onoverzichtelijk. Er wordt kritische selectie gemaakt op relevantie
  van de items;
- provinciaal wordt kritisch gekeken naar de zgn ‘klantreis’ (navigatie t.b.v. inloggen, reserveren, openingstijden, etc.) en naar de
  gebruikte teksten. Dit levert in het voorjaar een toetsing op, welke de Bibliotheek zal gebruiken om de eigen site te verbeteren.

Nieuwsbrief
In Twente wordt de digitale nieuwsbrief door ruim de helft van de leden gebruikt om informatie te zoeken over de Bibliotheek. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrij veel bibliotheekleden niet weten hoe ze zich moeten inschrijven voor de digitale nieuwsbrief of niet weten dat de Bibliotheek een nieuwsbrief heeft. In Twenterand ontvangt men het minst de Nieuwsbrief (48% t.ov. Almelo 85%). Ook het gebruik van de Nieuwsbrief voor het zoeken van informatie, ligt in Twenterand relatief laag: 32 % t.o.v. 53% in heel Twente.

verbeterpunten
-   om de bekendheid en het gebruik van de Nieuwsbrief te verbeteren, zal deze prominenterop de website vermeld worden en wordt
    de klant via klantbonnen, inleverattenties, reserveringsberichten e.d. geattendeerd;
-   in persberichten zal regelmatig verwezen worden naar – berichtgeving via - de Nieuwsbrief

informatie gegeven door medewerkers van de Bibliotheek

Als het gaat om het zoeken naar persoonlijk relevante informatie dan spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol. Zij worden in dit verband dan ook het vaakst genoemd door bijna de helft van alle panelleden van het Cluster Twente. De panel- leden willen vooral dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Bibliotheekleden waarderen verder de inleverattenties en reserveringsberichten bijzonder; evenals mails over activiteiten en aanwinsten.
Meer dan 90% stelt deze op prijs.

social media

Panelleden zijn veelal actief op Facebook is (49%), maar slechts 5% volgt de Bibliotheek.
Voor Twitter geldt: 11% is zelf actief op Twitter waarvan 3% de Bibliotheek volgt.
Vooral vrouwen zijn actief op Facebook.

verbeterpunten:
-      in Nieuwsbrieven, persberichten, website etc., meer bekendheid geven aan de social media activiteiten van de Bibliotheek;
-      in de berichten op Facebook en Twitter aandacht geven aanwinsten en activiteiten. Ook het consequent plaatsen van foto’s
       (albums) n.a.v. activiteiten verdient aandacht. Hier wordt vooral naar gekeken door deelnemers en bezoekers vooral als ze
       er tijdens een activiteit op geattendeerd worden.

Communicatie2 Communicatie3

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel?
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

 

Gepubliceerd op: zaterdag 17 oktober 2015

Aan de hand van de resultaten van het 2e onderzoek dit jaar, is in kaart gebracht hoe de panelleden van Cluster Twente kijken naar de waarde van de Bibliotheek, zowel voor de maatschappij als voor henzelf.
Waar de Twenterand zich in resultaten duidelijk onderscheidt van het cluster Twente dan wel het gehele Biebpanel, worden deze uitgelicht.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

algemeen: maatschappelijke en persoonlijke waarde van de Bibliotheek
Leden van het Cluster Twente kennen de Bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vinden vrijwel alle panelleden (96%) dat de Bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet- vaardige dorps-/stadsgenoot doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek.

doel bibliotheekbezoek
Panelleden komen meestal naar de Bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en literatuur. Bijkomend doel is geld besparen.
Belangrijkste reden voor Bibliotheekbezoek:
- voor mijn ontspanning, plezier of interesses in de vrije tijd
Het landelijke percentage ligt hier op 71%; voor Biebpanel Twente op 74% en voor Twenterand: 86%;
- om van kunst en literatuur te genieten:
Het landelijke percentage ligt hier op 25%; voor Biebpanel Twente op 20% en voor Twenterand: 8%;
- voor mijn persoonlijke ontwikkeling / mijn kennis te vergroten
Het landelijke percentage ligt hier op 36 %; voor Biebpanel Twente op 31% en voor Twenterand: 29%.

Ook de sociale functie komt naar voren: panelleden in Twente raken in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (19%) en geven aan, zich door de bibliotheek minder eenzaam te voelen (13%).
Voor Twenterand zijn deze percentages: 22%, respectievelijk 9%

welke waarde wil de Bibliotheek Twenterand bieden?
In de huidige tijd van teruglopende uitleencijfers en, idem, betalende leden ten gevolge van andere vormen van vrije tijdsbesteding, opkomst van het e-book en thuisgebruik van internet voor het verwerven van informatie, alsmede door bezuinigingen door gemeenten komen bibliotheken steeds meer voor keuzes te staan: ligt de focus op het gebied van leesplezier en persoonlijke ontwikkeling - zoals nu vaak nog het geval is - of meer (ook) op andere gebieden?
Wat betreft het meerjarenbeleid van Twenterand én de voorliggende uitvoeringsover- eenkomst met de gemeente, komt de rol van de Bibliotheek steeds meer op het terrein van het sociaal domein (met name de Participatiewet) te liggen. Ze zal dan ook in de uitvoering meer aanbieden op die gebieden waar de overheid minder actief is, of waar mensen ondersteuning nodig hebben bij ontwikkeling van vaardigheden of het inhalen van individuele achterstanden.
Daarbij blijft de informatiefunctie m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid, tevens van belang.

maatschappelijke waarde
maatschappelijke waardeHet totale Biebpanel ziet de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek in de eerste plaats in de betaalbare, laagdrempelige informatievoorziening voor de samenleving. Het is een plek om kennis te vergroten, anderen te ontmoeten en bij de tijd te blijven. De Bibliotheek is bovendien toegankelijk voor iedereen.
De panelleden van het Cluster Twente kennen over het geheel genomen nog meer maatschappelijke waarde toe aan de Bibliotheek dan het totale, landelijke Panel.

Leden van het Panel in Twenterand kennen een relatief lage waarde toe aan de stellingen op het terrein van
zelfredzaamheid:
- “De Bibliotheek is een plek waar mensen met hun vragen terecht kunnen”; namelijk 72% t.o.v. Cluster Twente: 83% en landelijk 75%;
- “zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving”; namelijk 68%, t.o.v. Cluster Twente: 80% en landelijk 75%
persoonlijke ontwikkeling:
- “De Bibliotheek ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling”: 69%, t,o.v. Cluster Twente: 85% en landelijk 82%;
- “Helpt mensen bij het leren van nieuwe dingen”: 66%, t.o. 84% voor Twente en 81% landelijk.

(maatschappelijke) rol voor laaggeletterden en minder digitaal vaardigen
Veel bibliotheken spelen (al) een actieve rol binnen projecten als ‘Taal voor het Leven’ -taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.
Panelleden van het Cluster Twente zien deze rol nog vaker dan het totale Panel: 75% t.o. 60% landelijk. In Twenterand ligt deze score zelfs op 77%.
De panelleden in Twente zien (ook) een rol voor de Bibliotheek voor minder digitaal vaardigen, zelfs beduidend vaker dan het totale Panel, n.l. 64% t.o. 46%. Echter de leden van Twenterand scoren binnen heet cluster wat minder: 52%.
De groep 16-55 jarigen zien deze rol minder in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen.

persoonlijke waarde
persoonlijke waarde top5Bibliotheekleden geven aan dat het lenen en lezen van boeken het meest belangrijke voordeel van de Bibliotheek voor henzelf is. In de Bibliotheek zoeken zij op een betaalbare, laagdrempelige manier naar informatie, vergroten hun kennis en doen inspiratie over allerlei onderwerpen op. Verder is het een plek van rust en ontspanning én om in contact te komen met andere mensen, culturen en ideeën.

citaat
Kijkend naar deze missie in combinatie met de respons van het totale panel, respectie- velijk van de panelleden van Cluster Twente, is de Bibliotheek Twenterand op de goede weg voor wat betreft haar maatschappelijke rol.

Met het oog op de toekomst zijn er zeker nog stappen te zetten. Deze zijn vooral gelegen in het uitbouwen van haar rol binnen het zogenaamde ‘sociaal domein’ en het (beter) voor het voetlicht brengen van deze vernieuwde identiteit, ook bij de lokale politiek.
Immers, de Bibliotheek intensiveert haar maatschappelijke waarde, met als motief “De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee.”

Deze identiteit verdient in het algemeen meer en betere bekendheid. Vooral bij de leeftijdsgroep 16-55 jarigen en speciaal waar het gaat om de taak die Bibliotheken vervullen t.a.v. laaggeletterden en minder digitaal vaardigen.

reactie op de resultaten van dit onderzoek naar de maatschappelijke waarden
De missie van de Bibliotheek Twenterand luidt:
De Bibliotheek helpt de burger te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring zodat actief kan worden deelgenomen aan de maatschappij”
Kijkend naar deze missie in combinatie met de respons van het totale panel, respectie- velijk van de panelleden van Cluster Twente, is de Bibliotheek Twenterand op de goede weg voor wat betreft haar maatschappelijke rol.
Met het oog op de toekomst zijn er zeker nog stappen te zetten. Deze zijn vooral gelegen in de rol van de Bibliotheek voor minder digitaal vaardigen én het uitbouwen van haar rol binnen het zogenaamde ‘sociaal domein’. Het gaat daarbij vooral om het (beter) voor het voetlicht brengen van deze vernieuwde identiteit, ook bij de lokale politiek.
Immers, de Bibliotheek intensiveert haar maatschappelijke waarde, met als motief “De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee.” 
Deze identiteit verdient in het algemeen meer en betere bekendheid. Vooral bij de leeftijdsgroep 16-55 jarigen en speciaal waar het gaat om de taak die Bibliotheken vervullen t.a.v. minder digitaal vaardigen en laaggeletterden.

conclusies
• bestaande leden weten het meeste van de dienstverlening voor kwetsbare groepen zoals laaggeletterden en minder digitaal vaardigen; zij zijn dan ook de beste ambassadeurs om dit te promoten.
actie: de Bibliotheek gaat zich –samen met haar leden– inzetten om niet alleen de persoonlijke, maar ook haar maatschappelijke waarden verder uit te dragen. Bijvoorbeeld door leden in hun hoedanigheid van taalvrijwilliger of computerdocent aan het woord laten in Nieuwsbrief, website, krantenartikel e.d.

• het is raadzaam om de gemeente goed te informeren en motiveren omtrent de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek. Uitgangspunt: aansluiten op wat de gemeente belangrijk vindt (o.a. zoals in de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd) en wat er bij hen leeft.
actie:
- (cijfers uit) dit onderzoek onder de aandacht brengen. Speciaal aansluiten op – selectie van – harde cijfers, zoals: 92% Twenterand vindt dat de Bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben;
• 85% vindt dat de Bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om
te wonen;
• 77% geeft aan dat de Bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze hun kennis vergroot
hebben
• 9% geeft aan dat de Bibliotheek ervoor heeft gezorgd
dat ze zich minder eenzaam voelden;
• 55% heeft iets aan de Bibliotheek gehad voor zelfstudie / persoonlijke ontwikkeling;
• 77% Twenterand zou een laaggeletterde buurman of buurvrouw
doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek;
• 22% is in de Bibliotheek in gesprek geraakt met mensen die ze in het dagelijks leven
normaal niet spreken.

- cijfers m.b.t. aantallen deelnemers van cursussen, Taalpunt, inloopspreekuren etc., actief aanbieden in de vorm van het Resultatenverslag. Deze cijfers zullen in overlegsituaties met de gemeente of gemeentelijke partners onder de aandacht worden gebracht. Ook de leeftijdsopbouw van deelnemers (computer)cursussen kan daarbij belicht worden; we bereiken veel oudere (80+!) mensen;
- in voorkomende situaties, zal met een kort, bondig en positief verhaal aan wethouders, raadsleden, ambtenaren en/of fracties, gecommuniceerd worden waar we als Bibliotheek voor staan;
- een dergelijk verhaal kan illustreren met een persoonlijk verhaal, door een deelnemer van het Taalpunt vertelt wat de lessen hem/haar gebracht heeft;
- bij gesprekken met fracties, wordt enige documentatie verstrekt. Met name de brochure ‘Een leven lang leren in de Bibliotheek’ geeft een goed totaalbeeld;

• in het algemeen blijft het een belangrijk aandachtspunt om als Bibliotheek in de publieke opinie te laten zien “wat we waard zijn”
actie:
- we zetten er extra op in, om activiteiten en projecten die de informatiefunctie en de maatschappelijke functie tot doel hebben, met berichtgeving op onze webpagina, in de pers, d.m.v. folders en andere vormen, positief uit te dragen;
- in het teamoverleg met medewerkers van de Frontoffice wordt aandacht gegeven aan de interne communicatie; medewerkers worden inhoudelijk én adequaat op de hoogte gebracht en gehouden van betreffende activiteiten.

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

 

Gepubliceerd op: donderdag 30 juli 2015

Het eerste klantonderzoek met BiebPanel is afgerond. We hebben onderzoek gedaan naar de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek. In deze samenvatting leest u over de bevindingen.
Eén van de resultaten waar we trots op zijn: “Over het vragen stellen aan medewerkers zijn Panelleden uit Twenterand opvallend enthousiast”. Er is dan ook maar 1% ontevreden over “vriendelijkheid of deskundigheid personeel”

Hartelijk dank voor uw deelname!

cluster Twente

Voor deelname aan het BiebPanel is een minimaal aantal respondenten nodig. Om hier aan te komen, zijn de resultaten van BibliotheekTwenterand geclusterd met die van andere Bibliotheken in de omgeving, d.w.z. Almelo, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Waar zich m.b.t. Twenterand duidelijke verschillen hebben voorgedaan, worden deze uitgelicht.
In Twenterand namen 88 (van de in totaal 106) panelleden deel aan dit onderzoek (iedereen kan zich aanmelden via Biebpanel.nl). Dat betekent dat ze meer dan 10% uitmaken van alle deelnemers van  Cluster Twente (=758)

belangrijkste reden voor bibliotheekbezoek

Voor panelleden van Cluster Twente blijft het lenen van materialen de belangrijkste reden om naar de Bibliotheek te komen. Toch komt maar één op de zes puur voor het lenen naar de Bibliotheek. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten ze meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. Vooral belangrijk zijn:

 • rondsnuffelen;
 • vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers;
 • boeken, tijdschriften en kranten ter plekke lezen of inzien.

Over deze aspecten zijn de panelleden over het algemeen erg tevreden. De panelleden van Cluster Twente zijn in vergelijking met het totale Panel erg tevreden, hoewel de meningen tussen de vestigingen soms erg uiteenlopen.

verbeterpunten

Verbeterpunten zien panelleden vooral in comfortabeler meubilair, meer stilteplekken, aantrekkelijkere presentatie van de collectie en een andere inrichting / indeling van de Bibliotheek. De ontmoetings- en verblijfsfunctie zou voor Cluster Twente geoptimaliseerd kunnen worden op de volgende wijze:

verblijf en comfort

 • zorg voor meer comfort in de Bibliotheek. Dat kan door ander meubilair, meer of gezelligere leeshoekjes, goede werkplekken en een aantrekkelijke horecagelegenheid. De belangrijkste elementen van de verblijfsfunctie zijn voor de bezoekers rondsnuffelen en ter plekke tijdschriften, kranten of boeken inzien en lezen. Wanneer ze dat in de Bibliotheek op een prettige manier kunnen doen, zal dat het gemak en de verblijfsduur vergroten;
 • zorg voor genoeg stilte(plekken) in uw bibliotheek. Vooral in Hengelo en onder panelleden tot 35 jaar is hier behoefte aan. In de antwoorden op de vragen is de behoefte aan rust (regelmatig samenhangend met ergernissen over mede-bezoekers) een terugkerend thema. Daarnaast heeft 14% van de panelleden van uw bibliotheek behoefte aan meer studie/werkplekken.
 • zorg voor een aantrekkelijk aanbod. Dit nodigt uit om langer inspiratie op te doen/ rond te snuffelen en/ of ter plekke materialen in te kijken.

In Twenterand hebben de panelleden vooral  behoefte om materialen te kunnen lenen. Dit is veruit de belangrijkste reden voor hun bibliotheekbezoek. Mensen komen er ook relatief vaak met hun kinderen (en minder vaak met hun partner). Echter ze zijn – binnen het cluster Twente – het minst tevreden over het rondsnuffelen in de Bibliotheek en ook zijn ze het minder eens met de stelling dat “de Bibliotheek uitnodigt om er langere tijd te verblijven”.
Overige aspecten als ‘studeren en werken’, ‘koffie/thee drinken of iets eten’, ‘boeken ter plekke lezen’, vindt men in verhouding tot het Cluster Twente en het totale Panel,  minder belangrijk.
Wat het ‘verblijf’ betreft, geeft het Panel Twenterand op de vraag “wat zou de Bibliotheek kunnen doen om uw verblijf aangenamer te maken zodat u langer zou blijven per bezoek”,  voor 15% aan dat andere/ruimere openingstijden en meer activiteiten organiseren’ (20%), daartoe bij zouden dragen.

reactie Bibliotheek Twenterand

51%, respectievelijk 46% van de panelleden in Twenterand zijn tevreden tot zeer tevreden over de Bibliotheek in relatie tot het lenen van materialen.
Op de elementen waar de tevredenheid minder groot is (mogelijkheden voor rondsnuffelen en het  aantal activiteiten) wordt, binnen de bestaande mogelijkheden, bekeken of hier nog verbeteringen in aan te brengen zijn.
Het aantal openingsuren is het afgelopen jaar in alle vestigingen aanzienlijk uitgebreid. Meer openingsuren behoren vooralsnog niet tot de mogelijkheden.

ontmoeten

 • zorg dat de activiteiten van Cluster Twente goed aansluiten op de behoeften van de klanten. Klanten ervaren de ontmoetingsfunctie veel minder dan de verblijfs-functie. Het bezoeken van activiteiten is het aspect van de ontmoetingsfunctie dat ze het meest belangrijk vinden. Uit BiebPanel-onderzoek 2013, kwam naar voren dat bezoekers vooral activiteiten waarderen die dicht bij de kern van de bibliotheek liggen: presentaties van auteurs, lezingen en tentoonstellingen zijn de meest aansprekende activiteiten;
 • geef ruimte aan lokaal talent en lokale discussies. De Bibliotheek kan een belang- rijke rol spelen in het zichtbaar maken van lokaal talent;
 • het Tablet Café en spreekuur mediawijsheid zijn initiatieven waarover vooral 55-plussers enthousiast zijn. Uit de antwoorden blijkt dat meerdere mensen behoefte hebben aan dit soort activiteiten (cursussen over internet, iPad, Facebook, e-readers, et cetera). Richt u met deze activiteiten op de oudere doelgroep. U kunt ook specifieke doelgroepen met eigen behoeften aanspreken, zoals ondernemers.

reactie Bibliotheek Twenterand:

In de Leercentra Vriezenveen, Vroomshoop en Den Ham worden verschillende computercursussen gegeven. Deze cursussen worden gezamenlijk georganiseerd door Stichting Zorgsaam Twenterand en de Bibliotheek Twenterand, in samenwerking met Seniorweb. Er is een basis computercursus voor senioren, een cursus iPad of tablet, een typecursus voor basisscholieren en een digitaal inloopcafé.
Alle ‘digitale’ activiteiten vindt u hier:
https://www.bibliotheektwenterand.nl/lokale-content/nieuws/554-computercursussen-in-het-leercentrum

Momenteel wordt onderzocht of het aanbod nog voldoet aan de vraag. Onder andere wordt hieromtrent een informatieavond georganiseerd.

Ook meedoen aan het BiebPanel?
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Twenterand. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel