Resultaten 1 - 10 van 18

Gepubliceerd op: vrijdag 30 november 2018

Klik  hier voor de samenvatting van het onderzoek

In deze flitspeiling staat ‘duurzaamheid’ centraal. Zijn panelleden bezig met duurzaamheid op dit moment? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op bibliotheekniveau of clusterniveau terug te vinden.

In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw bibliotheek/cluster.

Gepubliceerd op: woensdag 07 november 2018

Ruim 16.000 panelleden verspreid over 80 basisbibliotheken deden mee. Uit het onderzoek blijkt dat panelleden zeer positief zijn over de Bibliotheek en deze in grote mate zouden aanbevelen met een NPS (Net Promotor Score) van 41; dat is een stuk hoger dan in 2012 (27) en 2016 (28). Bijna de helft van de panelleden geeft een cijfer van 9 of 10 wanneer hen gevraagd wordt in welke mate zij de Bibliotheek aan zouden raden. Redenen om de Bibliotheek aan te bevelen zijn vooral de ruime collectie, de fijne plek, de medewerkers, de lage prijs en het feit dat ze de Bibliotheek als instituut waarderen omdat lezen belangrijk is. Verbeterpunten zijn de collectie, recentere e-books, een duidelijkere indeling en de openingstijden

Quote uit het onderzoek “De Bibliotheek heeft een ruim aanbod, heeft handige openingstijden en boeken lenen is gewoon veel beter en makkelijker dan nieuwe boeken kopen”.

Tevreden over aspecten bibliotheek
Wanneer panelleden gevraagd wordt hoe zij over de verschillende aspecten van de Bibliotheek denken zijn zij het meest tevreden over de medewerkers en de prijs-kwaliteit van het abonnement. De zaken die het laagst scoren zijn de horecavoorzieningen, de mogelijkheid tot ontmoeten in de Bibliotheek en de ontspannende activiteiten. Alleen over de horecavoorzieningen zijn panelleden echt ontevreden; over de aspecten op het gebied van ontmoeten en activiteiten hebben panelleden vaak geen mening. Over de vindbaarheid van materialen is in 2018 de grootste groep ontevreden (14% van alle panelleden). Over de meeste aspecten, onderverdeeld in de categorieën gebouw en verblijfsfunctie, medewerkers, communicatie, service, collectie en activiteiten, zijn panelleden tevreden en ongeveer even tevreden als in 2016. De Bibliotheek app wordt iets beter beoordeeld, al maken nog steeds weinig panelleden hiervan gebruik; de tevredenheid over de actualiteit van de collectie en de snelheid van het leveren van reserveringen is wel wat gedaald. 

Bezoek aan de Bibliotheek en bekendheid diensten
Panelleden bezoeken de  Bibliotheek vooral voor het lenen van materialen, om rond te snuffelen, ter plekke te lezen en informatie te zoeken. De meerderheid bezoekt de Bibliotheek meestal alleen. Een kwart gaat weleens met anderen en dan vooral met kind(eren) of de partner. Panelleden werd een aantal diensten van de Bibliotheek voorgelegd: het meest bekend zijn voorlezen, cursussen digitale vaardigheden en literaire activiteiten. Ongeveer de helft kent deze diensten. Met de overige diensten was slechts een derde bekend. Bijna vier op de tien panelleden zeggen dat de Bibliotheek bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling; twee op de tien zeggen van niet. Een grotere collectie en meer activiteiten zou volgens de panelleden helpen om hen nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Gepubliceerd op: maandag 06 augustus 2018

In deze eerste flitspeiling van  2018 staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineIn deze flitspeiling staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineprivacy te beschermen?

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek

Gepubliceerd op: zondag 19 november 2017

De tweede flitspeiling van 2017 ging over lezen in de vakantie.

Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de BiebPanelleden de afgelopen zomer boeken heeft gelezen tijdens de vakantie. Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

vakantielezen1


Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Gebruik Bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatformen, circa één op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tot 65 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers. De VakantieBiebapp was het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

Gebruik VakantieBiebapp

Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de VakantieBiebapp gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Het gebruik ligt het hoogste onder vrouwen, panelleden tot 55 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers van de Bibliotheek.

Ervaringen met VakantieBiebapp

Aan de gebruikers van de Vakantie Bieb app onder de BiebPanelleden, is gevraagd wat hun ervaringen met de app zijn. Hier zeggen veel panelleden dat ze positief zijn over de VakantieBiebapp, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten:
“Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Campagne VakantieBiebapp

Hoe zichtbaar is de campagne ter promotie van de VakantieBiebapp dit jaar geweest? Aan de BiebPanelleden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBiebapp voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters al eerder hebben gezien. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers hebben de poster vaker gezien dan de andere leden.

vakantielezen2

Suggesties voor de Bibliotheek

Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Wanneer hun Bibliotheek al een langere uitleentermijn voor de zomer biedt, dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is dan ook een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen.
Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie/reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan.

Een paar citaten:
“De verlengde uitleentermijn is het belangrijkste”, “Ik vind dat het al heel goed geregeld is”, “Ruimere openingstijden. Ruimere leentermijnen. Reserveren via app.”, “Aanbod van e-books sterk uitbreiden”.

ook meedoen aan het BiebPanel? 
Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

Gepubliceerd op: zaterdag 18 november 2017

In het derde onderzoek van 2017 staat de betrokkenheid met de Bibliotheek centraal. In welke mate zijn Panelleden enthousiast over en betrokken bij de Bibliotheek? En hoe denken zij over hun betrokkenheid en inzet voor de Bibliotheek in de toekomst? In welke mate zien BiebPanelleden de Bibliotheek als een goed doel en hoe kijken zij aan tegen sponsoring door bedrijven?

BiebPanelleden zeer enthousiast over de Bibliotheek

Panelleden in Cluster Twente zijn zeer enthousiast over hun Bibliotheek, zo blijkt uit het gemiddelde ‘enthousiasme’ cijfer van 8,1. Dit cijfer is daarmee wat hoger dan in het totale Panel (7,9%) en het percentage leden dat een 8, 9 of 10 geeft (85%) is het hoogste van alle BiebPanelbibliotheken.

In Twenterand is men vooral erg enthousiast vanwege het vriendelijke en behulpzame personeel; citaat:

biebpanel betrokkenheid1
Als het om verbeterpunten gaat, worden in Twenterand 4 reacties gegeven; 2 ervan betreffen “Meer (soorten) tijdschriften”.

van de Panelleden is momenteel 8% betrokken bij de Bibliotheek
In Cluster Twente zijn de BiebPanelleden wat vaker betrokken bij de Bibliotheek dan in het totale Panel, waar 5% van de panelleden betrokken is door te helpen of te doneren.
BiebPanelleden uit het totale Panel zetten zich in voor de Bibliotheek omdat de Bibliotheek volgens hen belangrijk is voor de samenleving en daarom moet blijven bestaan. Men zet zich graag in voor anderen: kinderen en laaggeletterden helpen met lezen en het taalvaardig maken of ouderen die niet meer zelf naar de Bibliotheek kunnen, bijstaan. Daarnaast vindt men de betrokkenheid bij de Bibliotheek leuk door de sociale contacten die men opdoet met leesliefhebbers en medewerkers. Gepensioneerden vinden het fijn zich nuttig te maken.

toekomstige inzet voor de Bibliotheek
Ongeveer 16% (cluster Twente) zou zich in de toekomst (waarschijnlijk) in willen zetten voor de Bibliotheek.
In Twenterand zien we een relatief grote bereidheid, met respectievelijk 25% en 23%.
De terreinen of thema’s waar men zich in de toekomst voor wil inzetten, zijn:
Twenterand:

  • - tegengaan van laaggeletterdheid: 73%
  • - activiteiten voor ouderen 47%
  • - lezen bij kinderen   40%
  • - activiteiten voor kinderen 40 %

Donaties zijn minder aantrekkelijke manier van ondersteuning. Slechts 3% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een derde dit ‘misschien’ willen doen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan leesbevordering bij jeugd (Cluster Twente: 56% Twenterand: 70%); tegengaan van laaggeletterdheid (cluster Twente: 50% / Twenterand: 80%!)  en eenzaamheid (cluster Twente: 34% / Twenterand: 30%), alsmede aan de collectie (cluster Twente: 34% / Twenterand: 50%)

de Bibliotheek als goed doel en sponsoring
Vier op de 10 panelleden zien de Bibliotheek als een soort ‘goed doel’; een derde ziet dat niet zo.
In Twenterand ziet 47% (39% voor cluster Twente) de Bibliotheek als goed doel. Dit met name vanwege het maatschappelijk belang en de mogelijkheden tot leren en ontwikkelen.

Ruim een derde van de panelleden vindt sponsering (door commerciële bedrijven) niet passend, een derde wel.

Leden die de Bibliotheek als goed doel of sponsering (door commerciële bedrijven) niet vinden passen, geven vooral aan dat dit de onafhankelijkheid van de Bibliotheek zou aantasten. En dat het een taak is voor de overheid om ervoor te zorgen dat de Bibliotheek blijft bestaan.
Ook bij de open antwoorden worden dit soort reacties vaak weergegeven.
biebpanel betrokkenheid2De panelleden die sponsoring passend vinden, vinden wel dat er voorwaarden zijn aan de sponsor. Ze noemen dan vooral dat de doelstellingen in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek, dat ze neutraal zijn en zich niet inhoudelijk mogen bezighouden met de collectie, dat het ‘fatsoenlijke’ bedrijven zijn en volgens sommigen bij voorkeur iets te maken hebben met ontwikkeling en lezen.

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

ook meedoen aan het BiebPanel?

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

Gepubliceerd op: woensdag 05 juli 2017

Doelgroeponderzoek – ouders van jonge kinderen
In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 staan ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. We kijken hierbij naar de
interesses en leesgedrag (hoofdstuk 1), voorlezen (hoofdstuk 2), kennis over taalontwikkeling (hoofdstuk 3), kennis over het aanbod
van de Bibliotheek (hoofdstuk 4) en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek (hoofdstuk 5).

Onderzoeksvraag van dit doelgroepenonderzoek:
Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen 0-4 jaar (beter) aan zich binden?

Klik hier om de rapportage in te zien.

Gepubliceerd op: dinsdag 06 juni 2017

Achtergrond
In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op Bibliotheekniveau of Clusterniveau terug te vinden. In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw Bibliotheek/Cluster.

Kennis aanbod belastingspreekuren
Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

Passendheid bij de Bibliotheek
Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

flitspeiling beastingdienst1Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Dit zijn diensten die ik niet perse verwacht van een bibliotheek, maar ik vind het wel mooi dat ze aangeboden worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.” “Belastingaangifte is zo algemeen dat ik de bibliotheek een heel geschikte openbare ruimte vind om hulp bij het invullen te bieden. Voor ondersteuning van vragen over andere overheidsverplichtingen zijn er volgens mij voldoende organisaties al beschikbaar. Bijvoorbeeld de gemeente zelf of een juridisch loket etc.”

Gebruik belastingspreekuren
Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien
heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien
te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel
panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven
enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.