Rapportage doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

Doelgroeponderzoek – ouders van jonge kinderen
In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 staan ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. We kijken hierbij naar de
interesses en leesgedrag (hoofdstuk 1), voorlezen (hoofdstuk 2), kennis over taalontwikkeling (hoofdstuk 3), kennis over het aanbod
van de Bibliotheek (hoofdstuk 4) en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek (hoofdstuk 5).

Onderzoeksvraag van dit doelgroepenonderzoek:
Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen 0-4 jaar (beter) aan zich binden?

Klik hier om de rapportage in te zien.

Resultaten klantonderzoek over Activiteiten

Met dit onderzoek is de bekendheid en waardering van klanten onderzocht van de activiteiten die de Bibliotheek organiseert.

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek

Samenvatting flitspeiling 'Lezen in de vakantie'

De tweede flitspeiling van 2017 ging over lezen in de vakantie.

Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de BiebPanelleden de afgelopen zomer boeken heeft gelezen tijdens de vakantie. Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

vakantielezen1


Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Gebruik Bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatformen, circa één op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tot 65 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers. De VakantieBiebapp was het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

Gebruik VakantieBiebapp

Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de VakantieBiebapp gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Het gebruik ligt het hoogste onder vrouwen, panelleden tot 55 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers van de Bibliotheek.

Ervaringen met VakantieBiebapp

Aan de gebruikers van de Vakantie Bieb app onder de BiebPanelleden, is gevraagd wat hun ervaringen met de app zijn. Hier zeggen veel panelleden dat ze positief zijn over de VakantieBiebapp, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten:
“Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Campagne VakantieBiebapp

Hoe zichtbaar is de campagne ter promotie van de VakantieBiebapp dit jaar geweest? Aan de BiebPanelleden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBiebapp voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters al eerder hebben gezien. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers hebben de poster vaker gezien dan de andere leden.

vakantielezen2

Suggesties voor de Bibliotheek

Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Wanneer hun Bibliotheek al een langere uitleentermijn voor de zomer biedt, dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is dan ook een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen.
Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie/reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan.

Een paar citaten:
“De verlengde uitleentermijn is het belangrijkste”, “Ik vind dat het al heel goed geregeld is”, “Ruimere openingstijden. Ruimere leentermijnen. Reserveren via app.”, “Aanbod van e-books sterk uitbreiden”.

ook meedoen aan het BiebPanel? 
Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

Samenvatting doelgroeponderzoek 65 jaar en ouder

Het BiebPanel onderzoek dat in juli 2018 werd afgerond betrof een doelgroeponderzoek 65 jaar en ouder. 

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek

samenvatting flitspeiling belastingdienst

Achtergrond
In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op Bibliotheekniveau of Clusterniveau terug te vinden. In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw Bibliotheek/Cluster.

Kennis aanbod belastingspreekuren
Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

Passendheid bij de Bibliotheek
Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

flitspeiling beastingdienst1Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Dit zijn diensten die ik niet perse verwacht van een bibliotheek, maar ik vind het wel mooi dat ze aangeboden worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.” “Belastingaangifte is zo algemeen dat ik de bibliotheek een heel geschikte openbare ruimte vind om hulp bij het invullen te bieden. Voor ondersteuning van vragen over andere overheidsverplichtingen zijn er volgens mij voldoende organisaties al beschikbaar. Bijvoorbeeld de gemeente zelf of een juridisch loket etc.”

Gebruik belastingspreekuren
Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien
heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien
te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel
panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven
enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.